วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

            “ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ” ภายในปีพุทธศักราช 2565

 

ปรัชญาโรงเรียน                    ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย "ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์"โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

Admin E-mail : raicharoenschool@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook